Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO,  informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Częstochowskiej z siedzibą w Częstochowie przy ul.Staszica 5, 42-200 Częstochowa.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wydania legitymacji Wolontariusza Szkolnego Koła Caritas. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a) RODO (przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której danej dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Odbiorcy danych osobowych: podmiot realizujący wykonanie legitymacji na podstawie umowy.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań związanych ze zgłoszeniem Wolontariusza do Szkolnego Koła Caritas.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@caritas.czest.pl.

Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi wydanie legitymacji Wolontariusza Szkolnego Koła Caritas.